שדרות - מטרות על ויעדים תשעב
נווט למעלה
כניסה
 
תשע"ג – מטרות ויעדים
 
יעד
דרכי פעולה
שיפור ההישגים הלימודיים בכלל מערכת החינוך בראיית רצף גן-עי"ס
צמצום משמעותי באחוז התלמידים הנכשלים בטווח 0-60.
תכנית תגבורים במקצועות הליבה: שפה, אנגלית ומתמטיקה מתקציב תוספתי.
תגבור לימודי פרטני וקבוצתי באמצעות שעות התגבור של "אופק חדש"
שיפור התרבות הניהולית והמערכתית בראיה יישובית(תהליך קבלת החלטות מבוסס נתונים, בתעדוף מושכל ובאחריותיות מקצועית).
באמצעות כניסתם של תהליכי הכשרה והטמעה מקצועית בקרב מנהלים, מזכירות ומורים.(קרמה למזכירות, תקשוב מערכות, התמקצעות צוותים חינוכיים במקצועות הליבה, מיפויים מקצועיים בכלים מתוקשבים, תקשורת מתוקשבת בין כל המערכות).
 
פיתוח  ושכלול מתודולוגיית העבודה בקרב עובדי ההוראה והצוות הניהולי
הגדרתם של היעדים היישוביים לצורך פיתוח דרכי העבודה בראייה עירונית, לפיתוחם של כלי עבודה ודיווח מקצועי, הגדרת התוצאות המצופות ונטילת אחריות ליישומן.בימי עיון ומפגשים מערכתיים
מיסוד עבודת צוותי ההוראה והניהול, הצמחת הנהגה חינוכית באמצעות הצוותים היישוביים: צוות יישום, פורום מנהלים, פורום פיקוח, צוות ה-4 (חטיבת הגיל הרך), ועדת שבעה (ילדים ונוער בסיכון/עיר ללא אלימות), רווחה חינוכית, רכזי תחומים, מדריכי תחומים ומורים
קיומם הסדיר של הצוותים המקצועיים על פני הרצף השנתי על בסיס קבוע לכל פורום לצורך תהליכי החשיבה, קבלת החלטות, למידת עמיתים, יישום, בחינת והערכת ההחלטות התהליכים שנקבעו.
שיפור סביבות הלמידה של המורה והתלמיד/ה לסביבה מתקדמת ומתוקשבת- פיזית, תכנית וערכית
באמצעות תקציבים תוספתיים (שיפור חצרות, מפעל הפיס, התכנית המערכתית, דור 3, "אופק חדש", "מחשב לכל מורה", "חדרי שלווה") עוברות סביבות הלמידה בחצרות  בתי הספר והגנים שדרוג פיזי, תכני, כיאה לסביבות למידה עדכניות לצורך העצמת חוויית הלמידה של התלמיד/ה והנבת תפוקות לימודיות , ערכיות חברתיות על פי יעדי ביה"ס ומשה"ח
שיפור מיומנויות התקשוב בלמידה וכתפיסת עבודה מתקדמת בקרב הצוותים החינוכיים, צוותי המנהלה ותלמידי העיר
התקציבים התוספתיים יכילו סעיפי הצטיידות ורכישות, הטמעה והדרכה בתחומי המחשב להיבטיו השונים לצורך עמידה במטרת העל.(תקציב עוטף עזה, תקציב דור 3)
 
חיבור הגיל הרך מלידה עד 6 לחזון החינוכי העירוני, לתפיסה החינוכית, לרצפים הפדגוגיים , הכשרת הצוותים ושיפור מוכנות ילדי הגן לקראת כיתה א'.
הקמת ומיסוד פורום הגיל הרך בשיתוף הגורמים הרלוונטיים לפיתוחה של תפיסת עבודה עירונית, בניית חזון עירוני אזורי והובלת התכנית בגיל הרך בשיתוף הגורמים השותפים.
 
 
מיקוד העשייה  החינוכית בקרב ילדים ונוער בסיכון (דו"ח שמיד, עיר ללא אלימות, וועדות חוסן בית ספריות, שפ"ח וקב"סים).
 
אגף החינוך יפעל באמצעות מחלקת מחלקת השפ"ח , הקב"סות והגישור ובקרב הצוותים המייעצים ומטפלים למיקוד עבודה בדגש רב על ילדים ונוער בסיכון. תוך שיתוף פעולה הדוק עם מנהלי בתי הספר, הרווחה, מרכז תכלית ועמותת גוונים. הוחל בהקמתו של מאגר מידע עירוני ובניית תכנית עבודה משותפת לטיפול באוכלוסייה המוגדרת
חיבור שותפים ובעלי עניין ליוזמה החינוכית וליעדיה תוך הגדלת התהודה למעשה החינוכי בעיר
אגף החינוך מהווה שער כניסה ואבן שואבת לתהליכים רבים בעיר תוך שימת דגש לשותפויות מקצועיות רבות בקרב שותפים ובעלי עניין. (תושבי העיר, משה"ח, רשת אמי"ת, מחלקות העיר, מתנ"ס, פרויקטים ארציים, קרנות, יזמים , עמותות ועוד..)
מיתוג ושיווק מערכת החינוך, לקידום יעדיה הנבחרים של מערכת החינוך
שיפור הדימוי ומיתוג מערכת החינוך כמערכת הישגית, ערכית ומתקדמת המספקת מענה וצורך לקהלי ייעד שונים בקרב תלמידיה ותושביה.
השבת תלמידים בני שדרות ללמידה במוסדות החינוך בעיר