מדעים אלון - takanon
נווט למעלה

תקנון

הורים ותלמידים יקרים ,

האקלים במוסד החינוכי הוא גורם מרכזי המשפיע על יצירת סביבה המפתחת ביטחון אישי ותחושת שייכות, ערכים מוסריים לצד ערכים חברתיים כמו אחריות לחברים בקהילה וצמצום אלימות, פגיעה באחר והתנהגויות סיכון.
כדי ליצור אקלים חינוכי מיטבי יש ליישם אסטרטגיה מערכתית, מתוכננת, עקבית וארוכת טווח, המתייחסת בו-זמנית לבניית אקלים בטוח, לקידום רווחה נפשית, לבניית אורח חיים המקדם שייכות, מעורבות ואחריות ולטיפול בהפחתת אלימות והתנהגויות סיכון ברמה מערכתית וברמה פרטנית במקביל.
אקלים ביה"ס הינו ראי לתפיסת העולם של הארגון והוא משקף את מכלול התהליכים הקובעים את טיב החינוך והלמידה. אווירה בית ספרית נאותה תתאפשר ע"י מתן מענה הולם לכלל מרכיבי האקלים. אי לכך בבית ספרנו אנו שוקדים על טיפוח אקלים מיטבי בכמה מישורים :
א. תוכניות בית ספריות : מפתח הל"ב, כישורי חיים, תוכנית מלב אל לב .
ב. פעילות בחדר שלווה – מתן מענה רגשי לכל תלמיד.
ג. ועדת אקלים – הכוללת את הנהלת ביה"ס והצוות הטיפולי - ייעוצי . הוועדה עוסקת במציאת פתרונות הולמים למצוקות אישיות של תלמידים .
ד. יישום התקנון הבית ספרי .
מובא לפניכם תקנון ביה"ס . יישומו הינו תנאי בסיסי להגברת רמת המוגנות בביה"ס.
תקנון זה חובר ע"י צוות ביה"ס בהתאם לתקנון "מחוז דרום" ולחוזר מנכ"ל תשע 1 /(א) ובשיתוף וועד ההורים המרכזי והתלמידים .
אנא קראו את התקנון בעיון , שימרו על כלליו ועיזרו באכיפתו.
 
שלכם
הצוות החינוכי – ביה"ס מדעים אלון
 
תקנון בית ספרי

כללי התנהגות

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם הראשונה

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השנייה

תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השלישית או בתדירות חוזרת

1.הופעה בתלבושת אחידה/ הופעה הולמת
יש להקפיד על תלבושת אחידה.
-זימון ההורים להביא תלבושת ביה"ס באופן מיידי – התלמיד ימתין במנהלה עד לבוא ההורים / לחילופין תינתן לתלמיד במידת האפשר חולצה מהמלאי הקיים בביה"ס.
- במקרים חוזרים ביטוי בתעודה: הורדת ציון בסעיף "תלבושת" .
2. כללים לקבלת מורה כיתה
יש לקבל את פני המורה בתחילת כל שיעור בקימה. יש לקבל את פני מנהלת ביה"ס בקימה בכל עת .
- שיחת בירור מתועדת.
- הודעה בכתב להורים.
 
3. קבלת סמכות צוות בית הספר:
- יש להתנהג באופן נאות, על פי הכללים הנהוגים בבית הספר.
- על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום.
- שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל-פה.
- יידוע ההורים ואזהרה בכתב.
- דרישה להתנצלות והזמנת הורים.
- הזמנת ההורים לשיחה.
- העברה לכיתה אחרת לשיעור אחד או יותר (פחות מיום לימודים) בתיאום עם המורה.
- ריתוק בזמן ההפסקה או השארה בבית הספר לשעות לימוד נוספות .
- השעיה מחוץ לבית הספר במקרים חמורים וכאשר האירוע אינו חד-פעמי.
 
- במקרים של אי-ציות מתמשך לצוות החינוכי תישקל העברה לבית ספר אחר.
4. כללים להתנהגות בזמן שיעור:
א. אין לקום מהמקום במהלך השיעור ללא אישור.
-אין לדבר ללא אישור המורה ובאופן שאינו מכבד את הנוכחים.
- אין להפריע בכל דרך שהיא למהלך התקין של השיעור (ידויי חפצים כגון: ניירות , מחקים, העברת מכתבים מאחד לשני, שיחה בשפת הסימנים וכדומה).
ב.יש להביא ציוד הנדרש לשיעור(קלמר עם תכולה נדרשת, ספרים חוברות , מחברות ואביזרים נילווים ) ולהוציא בתחילת השיעור מהתיק.
-יש להקפיד על הכנת שיעורי בית .
-יש למלא מטלות הניתנות בשיעור.
- שיחת בירור עם התלמיד.
- שיחה עם ההורים.
- הודעה בכתב להורים.
 
 
- ריתוק בזמן ההפסקה או השארה בבית הספר לשעות לימוד נוספות.
- מניעת כניסה לשיעור (קביעת מקום חלופי בליווי מטלה לימודית).
- במקרים חוזרים העברה לכיתה אחרת לשיעור אחד או יותר (פחות מיום לימודים) בתיאום עם המורה.
- השעיה למספר ימים ממקצועות בהם התלמיד הפריע בהשגחת מבוגר(הורה)בליווי מטלה לימודית.
- במקרים חמורים של הפרעה בזמן שיעור השעיה מחוץ לבית הספר .
5. פתרון סכסוכים
על התלמיד לפנות לצוות החינוכי של ביה"ס בכדי שיעזור לו בפתרון בעיות וסכסוכים עם תלמידים אחרים.
- חל איסור מוחלט על הורים לפנות לתלמיד אחר באופן מילולי או פיזי.
- תלמיד שלא יפנה לצוות ויערב את הוריו במהלך היום באמצעות הטלפון הסלולארי- ייענש ע"פ סעיף 20 .
-צוות ביה"ס יראה עצמו פטור מטיפול בבעיה.
-הורה שיפנה לתלמיד אחר - על מנת לפתור סכסוך באופן מילולי או פיזי – תוגש תלונה למשטרה וההורה יורחק מביה"ס.
6. שמירה על טוהר הבחינות
חובה על התלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות.
- במקרה של אי-שמירה על נהלים תקינים בזמן בחינות (לדוגמה, הפניית מבט לטופס של תלמיד שכן): הפחתת נקודות מהבחינה של השותפים.
- זימון התלמידים והוריהם לבירור.
- במקרים חוזרים של אי שמירה על טוהר הבחינות פסילת הבחינה.
 
8.עמידה בלוח זמנים
יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.
- רישום האיחור.
- שיחת בירור.
 
- יידוע ההורים.
 
- במקרים חוזרים – מניעת כניסת התלמיד לשיעור ודרישה להשלמת חומר הלימודים באחריותו.
- במקרים חריגים פנייה לקצין ביקור סדיר.
 
9. איסור שוטטות בתוך בית הספר ויציאה משטחו
- תלמיד לא ישוטט בתוך בית הספר במהלך יום הלימודים ללא אישור.
- יציאה משטח בית הספר במהלך הלימודים תיעשה באישור בכתב ובלווי מבוגר בלבד.
- שיחת בירור .
- דיווח בכתב להורי התלמיד.
- הזמנת התלמיד והוריו לבית הספר.
- במקרים חריגים : הזמנת ההורים לקחת את הילד באופן מיידי הביתה, דיווח לפיקוח, לרשות העירונית ולקצין ביקור סדיר.
 
10. שמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר
- יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת במהלך כל הפעילות של בית הספר ולטפח את חזותו
- יש לשמור על רכוש בית הספר ועל סביבתו.
- שיחת בירור.
- יידוע ההורים.
- עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה
- הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום
- במקרה של אי הסכמה לתשלום שלא מסיבות כלכליות: התייעצות בית-ספרית, הזמנת ההורים ודיון סביב ההתנגדות עם אפשרות לתביעה משפטית במקרה של סירוב
11. התנהגות והשתתפות פנים וחוץ כיתתיות
- ההשתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ-בית-ספריות היא חלק מתכנית החובה של בית הספר.
- הנוכחות וכללי ההתנהגות בכל פעילויות בית הספר מחייבים, ויש להקפיד עליהם הקפדה יתרה.
- שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל-פה.
-יידוע ההורים ואזהרה בכתב.
- הזמנת ההורים לשיחה.
 
-התניית ההשתתפות בפעילות/ בטיול עתידי בליווי מבוגר.
-.מניעת השתתפות התלמיד בפעילות עתידית בלווי מטלה לימודית.
12.אלימות פיזית
פגיעה פיזית אסורה בהחלט!
- אין להשתמש באלימות פיזית מכל סוג שהוא: דחיפות, מכות, צביטות וכיו"ב.
- שיחת ברור ותיעוד.
- יידוע ההורים במכתב.
- התנצלות התלמיד בפני הנפגעים.
- מכתב אזהרה לפני השעיה .
 
- השעיית התלמיד מביה"ס ל1-2 ימים.
-תשקל אפשרות לשיתוף גורמים מקצועיים (בית ספריים ו/או חיצוניים ) בטיפול.
 
13.אלימות פיזית חמורה
כגון:שימוש בכלי מסוכן,זריקת אבנים, אלימות של קבוצה כלפי פרט אלימות חוזרת ונשנית ואלימות של תלמיד כלפי מורה. אסורה בהחלט!!!
 
- המורה/ איש צוות שנכח במקום יפעל מיידית להפסקת האלימות.
- שיחת ברור ותיעוד בתיק האישי.
- יידוע והזמנת ההורים באופן מיידי.
- התלמיד יושעה מביה"ס בין 1-2 ימים.
- במקרה הצורך יש לפנות למשטרה על פי חוזר מנכ"ל.
14.פגיעה מינית
פגיעה בעלת אופי מיני של תלמידים בתלמידים- אסורה בהחלט.
- חובת דיווח לפקיד סעד או למשטרה.
- הקמת צוות בינמקצועי לטיפול בטווח הקצר והארוך על פי חוזר מנכ"ל.
- השעיית התלמיד על פי שיקול צוות ביה"ס 1-2 ימים
- תיעודבתיק אישי.
15.אלימות מילולית
פגיעה מילולית – קללות , איום , לעג , השפלה על רקע גזעני, פגיעה בכבוד המשפחה וכדומה.
אלימות מילולית כלפי מורה .
-המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת האלימות.
- שיחת ברור ותיעוד בתיק האישי.
 
- הזמנת הורי התלמיד הפוגע לשיחה
- תיעוד השיחה בתיק אישי.
-השעיית התלמיד בין 1-2 ימים .
16.חרם של קבוצה כנגד יחיד.
תכנון של נידוי או דחייה של ילד ובידודו בחברה אסור בהחלט!!
- שיחת בירור.
-הזמנת הורי התלמיד הפוגע לשיחה- תיעוד השיחה בתיק אישי.
- השעיה 1-2 ימים וטיפול ע"י גורמים מקצועיים .
17. איסור עישון
אין להביא או לעשן בשטח ביה"ס, או בכל פעיליות חוץ בית ספריות .
- שיחת בירור, יידוע ההורים והטלת מטלה חינוכית הקשורה לתופעה.
- במקרים חוזרים השעיה מביה"ס.
בזמן טיול שנתי – החזרת התלמידים המעורבים באופן מיידי לביתם .
18. איסור שתיית אלכוהול
אין להביא/ לשתות אלכוהול ביה"ס או בכל פעיליות חוץ בית ספריות .
- שיחת בירור, יידוע ההורים והטלת מטלה חינוכית הקשורה לתופעה.
- במקרים חוזרים השעיה מביה"ס.
בזמן טיול שנתי – החזרת התלמידים המעורבים באופן מיידי לביתם .
19. שמירה על כללי האתיקה ברשת
- אין להשתמש בשפה אלימה ברשת (שפה בוטה , קללות, פגיעות על רקע גזעני או מיני) ובתמונות בעלות אופי פוגעני (פורנוגרפיה )
- אין לחדור לפרטיות היחיד (לפרוץ לדוא"ל או/ו אתר פרטי ברשת חברתית של תלמיד אחר , להכנס לתוכניות , עבודות ושינוי הגדרות ברשת.
- אין לשלוח מסרים בשם תלמיד אחר
אין לפרסם מידע ,תמונה,סרטון ללא רשות.
- במקרה של שימוש באלימות מילולית מכל סוג שהוא –התגובה תהיה ע"פ סעיף 15 בתקנון זה.
- צוות ביה"ס שומר לעצמו את הזכות למחוק את המשתמש מרשימת המשתמשים בקוד כניסה בביה"ס וכן לשלול ממנו את כל הזכויות לכניסה לאינטרנט ע"פ שיקול הדעת של הצוות.
- במקרים חריגים או חוזרים פניה לפקיד הסעד ו/או למשטרה.
 
20. שימוש במכשירים סלולריים
- יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי. אין להציבו בשום מקרה על השולחן בכיתה. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות.
- אין להשתמש במכשיר הנייד על מנת להודיע להורים על מחלה או
בעיה - הפנייה להורים תעשה באמצעות מזכירות ביה"ס .
- צילום במהלך יום הלימודים באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט!
-צילום במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט.
- שיחת בירור.
- הפקדת המכשיר במזכירות בית הספר או בחדר המנהל במקום קבוע, נעול ובטוח והחזרתו בסוף יום הלימודים לידי התלמיד או הוריו.
- יידוע / הזמנת ההורים.
- במקרים של שימוש חוזר בטלפון נייד (הצבת הטלפון על השולחן, קבלת שיחות, שליחה וקבלה של מסרונים) ענישה בהתאם להחלטות בית הספר על הפרות משמעת – כולל השעיה (סעיף 4).
- איסור מוחלט על הבאת מכשירי טלפון ניידים.
- צילום בידיעת המצולם או ללא ידיעתו והפצת הצילום או איום בהפצתו באינטרנט תגרור דיווח לפקיד סעד ו/או למשטרה.

 

 
 
* נהלי השעיה
- הורה התלמיד ייודע על ההשעיה בשיחה טלפונית ממזכירות ביה"ס
- התלמיד המושעה יקבל מכתב השעיה ובו הנחיות ומטלות לביצוע ע"פ תוכנית הלימודים של היום בו הוא יושעה . באחריות התלמיד להכין את כל המטלות אשר יבדקו ע"י המורות המלמדות .
- בתום ההשעיה על התלמיד להגיע לשיחה עם מנהלת ביה"ס והמחנכת בליווי אחד ההורים.
 
** אחריות על מכשירים אלקטרוניים אישיים
- בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם למכשירים הנ"ל לאבדנם או לגנבתם.
האחריות הינה על התלמיד והוריו.